skip to Main Content

AVÍS LEGAL

www.poligonlescomes.com és un domini d’Internet  la titularitat del qual pertany a l’Ajuntament d’Igualada amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 , 08700 IGUALADA.

Aquest lloc Web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament d’Igualada o de tercers que hagin autoritzat el seu ús. La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per  les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal forma que es prohibeix la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, a no ser que el seu ús sigui personal i privat. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de la propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici d’accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici es derivin.

Per reproduir o utilitzar la informació continguda en aquest lloc Web de manera autoritzada, hauran, en tot moment, citar-se la font i / o autor origen de la informació.
Les pàgines de www.poligonlescomes.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent-se aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particular que ho regulin.

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme aquests termes generals.

L’Ajuntament d’Igualada no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquest lloc Web, fins i tot danys a sistemes informàtics. Alhora es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

Sense perjudici del que hi consta a la seu electrònica que es regeix per la seva normativa específica, el contingut d’aquesta Web s’emet a efectes simplement informatius i no substitueix la publicitat legal de les lleis, de  les disposicions i dels actes que hagin de ser publicats formalment en un Butlletí oficial. Encara que s’efectuaran els esforços precisos per tal que la informació continguda sigui exacta i actualitzada, l’Ajuntament no garanteix la inexistència d’errades en el contingut d’aquest lloc, ni que es trobi totalment actualitzat. Únicament, els textos publicats en les edicions impreses del BOP o d’altres Butlletins oficials tenen caràcter autèntic i validesa oficial. No obstant,  els continguts relatius al perfil del contractant i en matèria urbanística ( art. 8.5 DL 1/ 2010, de 3 d’Agost  i 23 Decret 305/2006)  compleixen els requisits exigits per la normativa en vigor per la seva validesa, encara que no estiguin publicats en la seu electrónica de l’Ajuntament d’Igualada i els seus organismes autònoms dependents.

L’Ajuntament d’Igualada no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió als continguts dels enllaços a tercers . Reconeix que els drets de la propietat intel·lectual i industrial de les pàgines enllaçades pertanyen als seus respectius autors i propietaris, i a petició de qualsevol d’ells, l’enllaç o enllaços es retiraran de manera immediata.

Informació sobre protecció de dades personals

L’Ajuntament d’Igualada, a través de la seva pàgina web www.poligonlescomes.com garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.

Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament d’Igualada
  • NIF: P0810100H
  • Adreça postal: Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08700 Igualada.
  • Telèfon: 938031950

Delegat de Protecció de Dades

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

L’Ajuntament d’Igualada tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web municipal amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.poligonlescomes.com, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament d’Igualada dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament, 1 Planta Baixa, Igualada o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.

obra de Igualada està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons
Creat a partir d’una obra disponible a www.poligonlescomes.com

Back To Top